Provozní řád motocrossové dráhy TJ Sokol Šternberk

Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem na trať a svým následným vstupem potvrzuje, že se s tímto řádem seznámil a bude jej dodržovat !

 

1. Trať je veřejnosti přístupná ve dnech:   ÚTERÝ   14:00-19:00

                                                                         ČTVRTEK 14:00-19:00

                                                                         SOBOTA  9:00-15:00

2. Na trať mohou motokrosové motorky, pitbike a dirtbike. Zákaz vjezdu na čtyřkolkách!

3. Cena za trénink se platí při vstupu na trať zodpovědnému pracovníkovi

4. Mimo určené dny pro trénink a dny závodů je na trati zakázáno jezdit !

5. Je zakázáno jakékoli znečišťování tratě a přilehlých pozemků odpadky a jinými látkami závadnými pro životní prostředí. V případě, že se tak stane, bude vše nahlášeno správním orgánům a náklady na odstranění škod budou po provinilci vymáhány.

6. Pro příjezd na trať slouží jedna z hlavních bran od silnice. Při vjezdu i výjezdu je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Je zakázáno přesouvat se na trať jinak, než v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.

7. Vstup na trať a její následné užívání je výhradně na vlastní nebezpečí ! Pro mladší 18 let platí zákaz vstupu bez zákonného zástupce nebo zodpovědné osoby starší 18 let.

8. Ježdění na trati je zakázáno osobám, které požily alkohol, nebo jakékoli jiné návykové látky, které jsou v rozporu s předpisy pro řízení motorových vozidel.

9. Při jízdě je jezdec povinen dodržovat bezpečnost a mít na sobě řádné ochranné pomůcky jako je např.: helma, motokrosové boty, chrániče a jiné… Provozovatel tratě nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody a úrazy způsobené návštěvníky tratě.

10. Každý návštěvník je odpovědný za své chování a technický stav svého stroje.

11. Jízda na trati je povolena pouze v jednom směru, který je vyznačen na plánku !

12. Mytí motocyklů v areálu tratě je přísně zakázáno ! ( viz bod 5. )

13. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k sobě na vzájem, k veškerému zařízení tratě a okolnímu životnímu prostředí.

14. V případě způsobení škody na majetku tratě je viník neprodleně povinen tuto skutečnost nahlásit přítomné odpovědné osobě a tuto škodu buď zaplatit, nebo provést její opravu do původního stavu.

15. V případě porušení kteréhokoli bodu v tomto řádu si vyhrazuje provozovatel tratě vykázat návštěvníka bez nároku vrácení poplatku.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.